ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวราภรณ์    สมฤทธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ภูซางวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-5444-5582