ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วราภรณ์    สมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ภูซางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)