ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ขวัญจิต    สาระมนต์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)