ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุขสันต์    สนิทวงศ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บธ.บ. ธุรกิจการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055-659217