ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บรรเทิง    โสรัจประสพสันติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)