ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นริทธิ์    อินทร์ปิ่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)