ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กัณฑิมาพร    พานมั่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)