ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นภาภรณ์    เจริญพรพิมลกุล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)