ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอารีรัตน์    รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เฉลิมขวัญสตรี
สังกัด
  สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055241947