ยินดีต้อนรับ


นางอารีรัตน์  รุ่งเรือง
ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ชื่อ-สกุล
  นางอารีรัตน์    รุ่งเรือง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เฉลิมขวัญสตรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  055241947