ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอารีรัตน์    รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เฉลิมขวัญสตรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  055241947