ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรพนา    แก้วกาหลง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บึงสามพันวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)