ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรพนา    แก้วกาหลง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บึงสามพันวิทยาคม
e-mail
  Pornpana.1972@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  056-731263