ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรพนา    แก้วกาหลง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บึงสามพันวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
e-mail
  Pornpana.1972@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  056-731263