ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประทีป    สุวรรณาภัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)