ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรพิพัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2