ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสืบศักดิ์    ปฏิสนธิ์
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองบัว
สังกัด
  สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-5625-1281