ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิตยา    ขุนทิพย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีพัทลุง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)