ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุภาพร    ทับทิม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
สังกัด
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  025717052