ยินดีต้อนรับ


นางสุภาพร  ทับทิม
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ-สกุล
  นางสุภาพร    ทับทิม

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  025717052