ยินดีต้อนรับ


นางไพลิน  ศรีโพธิ์
ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล

ชื่อ-สกุล
  นางไพลิน    ศรีโพธิ์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บรรณารักษ์ศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละอนุกูล
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์