ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ไพลิน    ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาวิละอนุกูล
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ