ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางไพลิน    ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บรรณารักษ์ศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาวิละอนุกูล
สังกัด
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน