ยินดีต้อนรับ


นางฉวีวรรณ  คลังแสง
ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-สกุล
  นางฉวีวรรณ    คลังแสง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์