ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางฉวีวรรณ    คลังแสง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043221751