ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางฉวีวรรณ    คลังแสง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สังกัด
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043221751