ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุพจน์    คำแปง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแม่สอย
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6