ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุพจน์    คำแปง (รักษาราชการแทน)
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่สอย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053032554