ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุพจน์    คำแปง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่สอย
สังกัด
  สพป.เชียงใหม่ เขต 6
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053032554