ยินดีต้อนรับ


นายสุพจน์  คำแปง
ครู โรงเรียนบ้านแม่สอย

ชื่อ-สกุล
  นายสุพจน์    คำแปง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่สอย
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053032554