ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอาทิตย์    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปางหินฝน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-317500