ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอาทิตย์    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปางหินฝน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-317500