ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอาทิตย์    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปางหินฝน
สังกัด
  สพป.เชียงใหม่ เขต 6
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-317500