ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสงบ    สอนสาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3262-2188