ยินดีต้อนรับ


นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ชื่อ-สกุล
  นางอทิตยารัศมิ์    ทองเหี่ยง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3262-2188