ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิคม    ชุมเชิงกาญจน์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  comkom318@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  089-8417756