ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ปรียาภรณ์    ภู่พิทักษ์พงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)