ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี ธนพล    พัฒนผล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)