ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ไพบูลย์    สีหะนาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2