ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายไพบูลย์    สีหะนาม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
สังกัด
  สพป.ชัยภูมิ เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044870542