ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ศิริวัฒนา    แก้วกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปายวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)