ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธารินทร์    ลครพล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  วท.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านจอมทอง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Tarin_L_1974@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  088-595-4618