ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธารินทร์    ลครพล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านจอมทอง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3