ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวมัลลิกา    จีสะอาด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านอู่หู่
สังกัด
  สพป.ตาก เขต 2
e-mail
  tukymulli@yayoo.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0901725543