ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวมัลลิกา    จีสะอาด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านอู่หู่
e-mail
  tukymulli@yayoo.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
  0916323237