ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสัมภาส    บุษย์เพชร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งเสม็ด
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  banthungsamit@hotmail,com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0980160642