ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุขสันต์    ปานเพ็ง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สุขศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านห้วยน้ำขาว
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0954195925