ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญาภา    หมวดไธสงค์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสว่าง
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 2