ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิเชียร    ภู่เกิด
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดห้วยโต้
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  wichian2502@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680152