ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิศิษฏ์    ขันอูป
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ทุ่งศรีทอง
สังกัด สพป.น่าน เขต 1