ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ศมน    แซ่เซี้ยน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
สังกัด สพป.กระบี่