ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางศมน    แซ่เซี้ยน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075619336