ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวดลยา    แสนธรรมมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  052029272