ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ประครอง    เครือชมภู
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)