ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางประเนียน    จุลวรรณโณ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. วิจัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสดำ
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-665062