ยินดีต้อนรับ


นางประเนียน  จุลวรรณโณ
ครู โรงเรียนบ้านสดำ

ชื่อ-สกุล
  นางประเนียน    จุลวรรณโณ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. วิจัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสดำ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-665062