ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ยงยุธ    ทองมา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านปางช้าง
สังกัด สพป.น่าน เขต 1