ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายยงยุธ    ทองมา
ตำแหน่ง
  นักการภารโรง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ม.6 อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปางช้าง
สังกัด
  สพป.น่าน เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน