ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เงิน    หุบผาใส
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสาม
สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2