ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเชาวลิต    ก้อนคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งข้าวพวง
สังกัด
  สพป.เชียงใหม่ เขต 3
e-mail
  chaow99@chaiyo.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-261428