ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเชาวลิต    ก้อนคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งข้าวพวง
e-mail
  chaow99@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์
  053-261428