ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชลธิชา    บุพชาติ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโพน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Cholticha377@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-2078