ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทัศนี    ขันติกิจ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ