ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญศรี    ไชยสัตย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ