ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ปัทมาวดี    ขจรเกียรติสกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสระบัว
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1