ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปัทมาวดี    ขจรเกียรติสกุล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระบัว
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1