ยินดีต้อนรับ


นายณัฐพงศ์  ไชยวงศ์
ครู (อัตราจ้าง) โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย

ชื่อ-สกุล
  นายณัฐพงศ์    ไชยวงศ์

ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโพธิ์บ้านอ้อย
e-mail
  nuttapong2552@lire.com
หมายเลขโทรศัพท์
  5844218