ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณัฐพงศ์    ไชยวงศ์
ตำแหน่ง
  ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดโพธิ์บ้านอ้อย
e-mail
  nuttapong2552@lire.com
หมายเลขโทรศัพท์
  5844218