ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางศศิธร    วิลาวัลย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองเสา
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
  krgmailuann11@.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -