ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ศศิธร    วิลาวัลย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองเสา
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4