ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุธินันท์    จันตาโลก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สังกัด
  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
e-mail
  Sutinan@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053062048