ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุชาติ    ตั้งปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2