ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลัดดา    วุฒิพงค์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)