ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัตดาวรรณ์    ไชยชนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  บธ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075399123