ยินดีต้อนรับ


นางรัตดาวรรณ์  ไชยชนะ
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุล
  นางรัตดาวรรณ์    ไชยชนะ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  บธ.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075399123