ยินดีต้อนรับ


นางสาวสายชล   บุญเติม
ครู (พนักงานงานราชการ) โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์

ชื่อ-สกุล
  นางสาวสายชล    บุญเติม

ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสมพรรัตน์
e-mail
  zugar_2522@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-405923