ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวสายชล    บุญเติม
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสมพรรัตน์
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 5
e-mail
  zugar_2522@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-405923